Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019

Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019

Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019
Lễ tắm Phật tại điện Thích Ca, chùa Tam Chúc, ngày 12/05/2019