Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019.

Ảnh: Đăng Huy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật, sáng 12/05/2019