Tổng thống Myanmar thực hiện nghi thức tắm Phật nhân đại lễ Vesak LHQ 2019, ngày 12/05/2019

Tổng thống Myanmar thực hiện nghi thức tắm Phật nhân đại lễ Vesak LHQ 2019, ngày 12/05/2019.

Ảnh: Đăng Huy

Tổng thống Myanmar thực hiện nghi thức tắm Phật nhân đại lễ Vesak LHQ 2019, ngày 12/05/2019
Tổng thống Myanmar thực hiện nghi thức tắm Phật nhân đại lễ Vesak LHQ 2019, ngày 12/05/2019
Tổng thống Myanmar thực hiện nghi thức tắm Phật nhân đại lễ Vesak LHQ 2019, ngày 12/05/2019