TRỰC TIẾP VESAK 2019 LỄ TẮM PHẬT THẢ BONG BÓNG CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Trực tiếp : Lễ tắm Phật thả bong bóng cầu nguyện hòa bình Thế giới

Trực tiếp VESAK : Lễ tắm Phật thả bong bóng cầu nguyện hòa bình Thế giới

Posted by Phật Sự Online on Saturday, May 11, 2019