Ching Hsing

Chức vụ trong ICDV: 
THÀNH VIÊN
Chức danh: 
Hoà Thượng

Đài Bắc