GODAGAMA MANGALA THERO

Chức vụ trong ICDV: 
THÀNH VIÊN
Chức danh: 
Thượng toạ TS.

Tích Lan