Phra Brahmapundit

Chức vụ trong ICDV: 
CHỦ TỊCH
Chức danh: 
Hoà thượng GS. TS.

Hiệu trưởng, Mahachulalongkornrajavidyalaya University  & Supreme Sangha Council of Thailand, Thái Lan