Phra Rajapariyattkavi

Chức vụ trong ICDV: 
TỔNG THƯ KÝ
Chức danh: 
Thượng toạ GS. TS.

Professor of Buddhist Studies, International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University