THAILAND: ICDV President highly supports Vietnam to host the 2019 Vesak Celebration

THÁI LAN: Hòa thượng Chủ tịch ICDV ủng hộ cao Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019.