Trực tiếp: Vesak 2019 - Tam Chúc, Hà Nam. Đêm Hoa Đăng cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới