Viet Nam celebrates the 16th United Nations Day of Vesak 2019

Việt Nam tổ chức sự kiến Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16.