Message from VISHWA SHANTI VIHARA

Author: 
Dr. Bhikshu Jnanapurnik Mahasthavir
Country: 
Nepal