Hình ảnh Hội thảo khoa học Chủ đề phụ 04: Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ đề phụ 04: Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Sub-theme 04: The Fourth Industrial Revolution and Buddhism