Thông điệp từ Học Viện Trí Tuệ và Giác Ngộ, Toronto, Canada

Tác giả: 
Can Dong (James) Guo, B.A.
Quốc gia: 
Canada