Thông điệp từ Hộii liên hiệp Phật giáo Áo

Tác giả: 
Gerhard Weissgrab
Quốc gia: 
Austria