Thông điệp từ Đại học nghiên cứu Phật giáo quốc tế, MCU, THÁI LAN

Tác giả: 
Ratna Jyoti (Nirupam Chakma)
Quốc gia: 
Thailand