Thông điệp từ Trung Tâm Thiền Viện Trung Đông

Tác giả: 
Dr. Lye Ket Yong
Quốc gia: 
United Arab Emirates