Chủ đề phụ 03: Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu

I. CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC

 1. Giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy đối với giáo dục đạo đức toàn cầu - Gunatilake Athukoralalage Somaratne
 2. Người hướng dẫn tâm linh - yếu tố thiết yếu cho sự cấu thành đơn vị gia đình - Jeff Waistell
 3. Vai trò của đạo đức Phật giáo trong giáo dục - Dissanayake Mudiyanselage Kasun Dharmasiri
 4. Đạo đức và bổn sanh kinh: Có thể hỗ trợ quy tắc giáo dục thế tục? - Sarah Shaw
 5. Phương pháp tiếp cận đạo đức Phật giáo đối với các xã hội bền vững - Kanchan Saxena
 6. Giả định phổ quát cho tốt và xấu: Quan điểm Phật giáo - Wimal Hewamanage
 7. Một nghiên cứu quyết định các nguyên tắc giáo dục toàn cầu liên quan đến Kinh Thiện Sanh - Dunukeulle Sarananda

II. GIÁO DỤC TRONG CÁC BỐI CẢNH QUỐC GIA KHÁC NHAU

 1. Văn hoá "Nalanda" như là một mô hình của sự giáo dục toàn cầu trong đạo đức học - Anand Singh
 2. Hệ thống giáo dục Phật giáo ở Tiểu lục địa Ấn Độ: Quan điểm lịch sử - Jinabodhi Bhikkhu
 3. Một nghiên cứu về ngôn ngữ cổ điển với sự liên quan đặc biệt đến Phật giáo mới - Mahesh A. Deokar
 4. Tịnh Độ tông Phật giáo: Một cách tiếp cận cho việc xây dựng một xã hội hài hòa ở Việt Nam - Bachchan Kumar
 5. Đào tạo Sīladharā: Một Ni đoàn ở phương Tây - Benjawan Wongshookaew

III. GIÁO DỤC TOÀN CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC

 1. Giảng dạy đạo đức và đạo đức người giảng dạy: Thách thức và cơ hội trong giáo dục đại học - Devin Combs Bowles
 2. Dùng giáo dục phật pháp thay đổi cách tương tác thúc đẩy giáo dục đạo đức trong trường học - Sue Erica Smith
 3. Nhìn lại những giá trị giáo dục Phật giáo và nâng cao nhận thức toàn cầu hiện nay như là những hiểu biết sâu sắc tự định hướng của các nhà sư phạm đối với thực tiễn sư phạm - Edi Ramawijaya Putra
 4. Giáo dục cho thức tỉnh, thức tỉnh cho giáo dục: Những phản ánh từ lĩnh vực du học - Christie Yu-Ling Chang
 5. Giáo dục về luân lý và đạo đức cho công dân toàn cầu - Petcharat Lovichakorntikul
 6. Đóng góp của Tứ Vô Lượng Tâm trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu hóa - TT.TS. Thích Trung Định