Chủ đề phụ 04: Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: TIỆN LỢI VÀ BẤT CẬP

 1. Mặt Trái Của Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 - TT. Thích Nhật Từ
 2. Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Quan Điểm Phật Tử Về Xã Hội Bền Vững Và Hạnh Phúc - Peter Daniels
 3. Phản Ứng Đối Với Nền Công Nghiệp 4.0 Một Bước Tiến Triển Quyết Định - Geoffrey Bamford
 4. Phật Giáo và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư - Rev. William Beaumont Edwards

II. TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO

 1. Cách Tiếp Cận Của Phật Giáo Về Sự Lãnh Đạo Toàn Cầu Và Trách Nhiệm Cùng Chia Sẻ Vì Xã Hội Bền Vững - Thời Đại Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 - TT. Thích Đức Thiện
 2. Dịch Kinh Điển Sử Dụng Những Tiến Bộ Gần Đây Trong Trí Huệ Nhân Tạo - Trần Tiễn Khanh
 3. Giáo Dục Phật Giáo và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư - ĐĐ. Jeongwan Sunim
 4. Công Tác Hoằng Pháp Thời Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 - HT. Thích Tấn Đạt
 5. Phật Giáo Tại Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Nhân Văn Học Kỹ Thuật Số/Không Gian Và Bảo Tồn Di Sản 1 - David Blundell
 6. Hoằng Pháp Với Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội - ĐĐ. Thích An Tấn
 7. Phật Giáo và Cách Mạng Công Nghệ 4.0 - Princy Merlin Peiris
 8. Pañcaśīla: Đạo Đức Phổ Quát, Những Đóng Góp Đối Với Cuộc Cách Mạng 4.0 - Tỳ Kheo Nguyễn Ngọc Anh