Thủ tướng Nepal thực hiện nghi thức tắm Phật, ngày 12/05/2019.

Thủ tướng Nepal thực hiện nghi thức tắm Phật, ngày 12/05/2019.

Ảnh: Ngộ Dũng

Thủ tướng Nepal thực hiện nghi thức tắm Phật, ngày 12/05/2019.
Thủ tướng Nepal thực hiện nghi thức tắm Phật, ngày 12/05/2019.
Thủ tướng Nepal thực hiện nghi thức tắm Phật, ngày 12/05/2019.