Pháp Chủ, Tăng Vương, Tăng Thống, Chủ Tịch Các GHPG Tiêu Biểu