Thông điệp chúc mừng Vesak 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Tác giả: 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân