Lời chúc mừng từ Trường Đại học Tài chính - Marketing

Tác giả: 
Hiệu trưởng. Hoàng Đức Long