Thông điệp từ Trung tâm thiền Phật giáo Hispano Venezuela

Tác giả: 
Rev. Marina Shin Ji Tirado
Quốc gia: 
Venezuela