Thông điệp từ Trường đại học Chulalongkorn

Tác giả: 
Dr. Bundhit Euaarporn
Quốc gia: 
Thailand