Thông điệp từ Đại học Phật giáo Pali, Sri Lanka

Tác giả: 
Dr. Waruni Tennakoon
Quốc gia: 
Sri Lanka