Thông điệp từ Viện nghiên cứu Phật học quốc tế Paris

Tác giả: 
Ven. Tampalawela Dhammaratana
Quốc gia: 
France