Thông điệp từ Thành viên ICDV

Tác giả: 
Ven. Dr. Akuratiye Nanda Nayaka Mahathera
Quốc gia: 
Sri Lanka