Thông điệp từ Chủ tịch Học viện Dân chủ Namibia

Tác giả: 
Kavena Hambira
Quốc gia: 
Namibia