Thông điệp từ Tông phái Ramangna Maha Nikaya, Tích Lan

Tác giả: 
The most Ven. Aggamaha Panditha Napata Pemasiri Mahanayaka
Quốc gia: 
Sri Lanka