Thông điệp từ Chủ tịch International Buddhist Meditation Center (IBMC)

Tác giả: 
Pratek R. Tamrakar
Quốc gia: 
Nepal