Thông điệp từ chủ tịch World Fellowship of Buddhist Youth

Tác giả: 
Reverend Hakuga Murayama
Quốc gia: 
Thailand