Thông điệp từ Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Cộng hòa Séc

Tác giả: 
Bhikshu Sonam Lundrup
Quốc gia: 
Czech