Thông điệp từ Tăng đoàn Estonian Theravada Sangha

Tác giả: 
Venerable Ṭhitañāṇo (Andrus Kahn)
Quốc gia: 
Estonia