Thông điệp từ The Guardian of Samanadipa Forest Hermitage

Tác giả: 
Ven. Ajahn Hiriko Thero
Quốc gia: 
Slovenia