Thông điệp từ Hòa Thượng Tiến sĩ Warakagoda Dhammasiddhi Sri Pagnananda

Tác giả: 
Most Ven. Dr. Warakagoda Dhammasiddhi Sri Pagnananda
Quốc gia: 
Sri Lanka