Thông điệp từ Văn phòng Pel Drukpa của Hòa thượng Drukpa Thuksey Rinpoche

Tác giả: 
His Eminence Drukpa Thuksey Rinpoche
Quốc gia: 
India