Thông điệp từ Tăng thống phái Anam Nikaya, Thái Lan

Tác giả: 
HT. Phrakhananamdhammamethajanh