Thông điệp của Ngài Tam Tạng VII Tipitakadhara Tipitakakovida Sayadaw U Silakkhandabhivamsa, Myanmar

Tác giả: 
Tipitakadhara Tipitakakovida Sayadaw U Silakkhandabhivamsa
Quốc gia: 
Myanmar