Thông điệp chúc mừng lễ Phật đản từ Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc ở Châu Á và Thái Bình Dương

Tác giả: 
Armida Salsiah Alisjahbana