Thông điệp từ Bộ Trưởng Bộ Tôn Giáo và Văn hóa Myanmar

Tác giả: 
Thura Aung Ko
Quốc gia: 
Myanmar