Thông điệp từ Thượng Tọa Napana Pemasiri Mahanayaka Thero của trường phái Ramangna, Tích Lan

Tác giả: 
Napana Pemasiri Mahanayaka Thero
Quốc gia: 
Sri Lanka