Thuyết trình của Lãnh đạo, Chính trị gia, Lãnh đạo Phật giáo thế giới