TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ MẠC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC VESAK 2019 Tại chùa Tam Chúc, Tỉnh Hà Nam, lúc 8h30, ngày 14-5-2019

Posted by VESAK 2019 on Monday, May 13, 2019